พิธีการทางศุลกากร

การจัดการความรู้ของศภ.๔

บทความน่าสนใจ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 508912Warning: Parameter 3 to mgmediabot2::onPrepareContent() expected to be a reference, value given in /home/customso/domains/customs4.org/public_html/libraries/joomla/event/event.php on line 67
พิมพ์ อีเมล

 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4  ตั้งอยู่ที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลา  ถนนนครใน  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ที่ทำการเป็นอาคาร 2 ชั้น  ทรงไทยโบราณเดิมใช้เป็นที่ทำการร่วมกับด่านศุลกากรสงขลา    แต่ในปัจจุบันด่านศุลกากรสงขลาได้ย้ายไปอยู่ที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา  อาคารดังกล่าวจึงใช้เป็น   ที่ทำการของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4  เพียงหน่วยงานเดียว

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4   เดิมเป็นส่วนราชการระดับกอง  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2461  ภายหลังจากที่ได้โอนด่านเก็บภาษีในมณฑลปักษ์ใต้จาก  กรมสรรพการ  มาขึ้นกับกรมศุลกากร  ในอดีตใช้ชื่อว่า  ศุลกากรมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในบังคับบัญชาของ   ศุลกากรมณฑลนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นมีด่านศุลกากรในสังกัด   คือ ด่านศุลกากรบ้านดอน   ด่านศุลกากรหลังสวน   ด่านศุลกากรชุมพร   ด่านศุลกากรสงขลา   ด่านศุลกากรปากพนัง และด่านศุลกากรเกาะยาว ต่อมาได้ผนวกรวมเข้ากับศุลกากรมณฑลปัตตานี   ใช้ชื่อว่า กองข้าหลวงตรวจการศุลกากรภาค 1 หัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า ข้าหลวงตรวจการศุลกากรภาค 1” และมีการเปลี่ยนชื่อและสังกัดดังนี้

ปี พ.ศ. 2505     เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ  เป็น ศุลกากรเขต 1 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า ศุลกากรเขต 1 และได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นที่ทำการศุลกากรเขต 1   หัวหน้าส่วนราชการยังคงเรียกว่า ศุลกากรเขต 1 ซึ่งมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ปี  พ.ศ. 2516    เปลี่ยนเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  เรียกว่า  สำนักงานศุลกากรเขต 1” หัวหน้าส่วนราชการยังคงเรียกว่า ศุลกากรเขต 1

ปี พ.ศ. 2526     เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

ปี พ.ศ. 2533     ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2533 กระจายพื้นที่รับผิดชอบของศุลกากรภูมิภาค  อออกเป็น  5  สำนักงาน  และเป็นเหตุให้  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1  เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการเรียกว่า ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 4

ปี พ.ศ. 2538     ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 กำหนดราชการภายในกรมศุลกากรเป็น สำนัก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 โดยมีตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเป็น หัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ด้านฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) มีด่านศุลกากรในสังกัดรวม 14 ด่าน

ปี พ.ศ. 2545     เพื่อเป็นการปรับตัวและสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการ จึงได้มีประกาศกระทรวงการคลัง  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2545  กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 กำหนด พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 11  จังหวัดภาคใต้ทั้งด้านฝั่งทะเลตะวันออก และตะวันตก คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช , พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สตูลและตรัง โดยผนวกรวมพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ศุลกากรภาคที่ 5 เดิม (ยกเลิกไปแล้ว) จำนวน 5 จังหวัดด้านฝั่งทะเลตะวันตก (ทะเลอันดามัน) เข้ามาไว้ในสังกัดซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันมีด่านในสังกัด เพิ่มเป็น 16 ด่าน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  2545  เป็นต้นไป

ผลจากการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทภารกิจของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4    ปัจจุบันและอนาคตให้มีความสำคัญที่เพิ่มสูงยิ่งขึ้น มากกว่าอดีตที่ผ่านมา

 
ป้ายโฆษณา